Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
w PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o.o.

 

Regulamin sporządzony jest na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991)

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym tryb ogłaszania konkursu ofert, sposób przygotowania i składania ofert oraz składania środków odwoławczych.

 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Udzielający zamówienia

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu;

Przyjmujący zamówienie

podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny ubiegająca się o udzielenie zamówienia.§ 2.

 1. Zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert.

 2. Udzielający zamówienia obowiązany jest do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

 3. Wszystkie wymagania, wyjaśnienia, dokumenty związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych udostępniane są Przyjmującym zamówienie na takich samych zasadach.Rozdział 2 Tryb przeprowadzania konkursu ofert

§ 3.

W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert Udzielający zamówienia:

 1. Powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej 3 pracowników, w tym przewodniczącego komisji konkursowej i protokolanta komisji konkursowej; w skład komisji konkursowej wchodzi nieparzysta liczba członków;

  1. Członkiem komisji konkursowej nie mogą być osoby które:

   1. są Przyjmującym zamówienie ubiegającym się o zawarcie umowy,

   2. pozostają z Przyjmującym zamówienie w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia,

   3. są związane z Przyjmującym zamówienie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, są jego przedstawicielem, pełnomocnikiem lub członkiem organów osoby prawnej Przyjmującego zamówienie,

   4. pozostają z Przyjmującym zamówienie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek lub osoba, z którą pozostają we wspólnym pożyciu.

  2. Członkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składają oświadczenia, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt 1. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 1, Udzielający zamówienia – na wniosek
   Przyjmującego zamówienie lub członka komisji konkursowej dokonuje wyłączenia dotychczasowego członka komisji i powołuje nowego.

 1. Zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na stronie internetowej Udzielającego zamówienie: www.bip.pcm-szpital.pl w zakładce „Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych”

 2. Określa szczegółowe warunki konkursu ofert.§ 4.

Ogłoszenie zawiera w szczególności:

 1. Nazwę i adres siedziby Udzielającego zamówienie;

 2. Określenie przedmiotu zamówienia w tym:

  1. kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń, warunki techniczne i wymagania,

  2. czas na który może być zawarta umowa, w tym termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych,

  3. określenie zasad rozliczeń,

  4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu w tym:

   • projektem umowy,

   • miejscem w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty;

  1. Miejsce i termin składania ofert;

  2. Miejsce i termin otwarcia ofert;

  3. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego;

  4. Zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert;

  5. Informację o możliwości składania środków odwoławczych.

 

§ 5.

W szczegółowych warunkach konkursu ofert, Udzielający zamówienia określa:

 1. Przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

 2. Kryteria oceny ofert;

 3. Warunki wymagane od oferentów.

 

§ 6.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wzorami umów, oraz inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty, pobierane są przez oferenta w formie elektronicznej, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.Rozdział 3 Sposób przygotowania oferty

§ 7.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

§ 8.

 1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w języku polskim w formie pisemnej i w sposób czytelny.

 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 3. Do wszystkich dokumentów składanych w językach obcych należy dostarczyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 4. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Przyjmującego zamówienie, osobę upoważnioną do reprezentacji
  Przyjmującego zamówienie jego pełnomocnika. Udzielający zamówienia może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku, gdy złożona przez Przyjmującego zamówienie kopia dokumentu jest nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Udzielającego zamówienia co do jej prawdziwości.

 1. Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być podpisane przez Przyjmującego zamówienie lub przez osobę upoważnioną /pełnomocnika.

 2. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone wystawione i podpisane przez Przyjmującego zamówienie pełnomocnictwo do reprezentowania Przyjmującego zamówienie w toku postępowania konkursowego (ewentualnie do zawarcia umowy). Pełnomocnictwo składa się wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 3. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Przyjmującego zamówienie, osobę upoważnioną do reprezentacji Przyjmującego zamówienie lub jego pełnomocnika. Udzielający zamówienia może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku, gdy złożona przez Przyjmującego zamówienie kopia dokumentu jest nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Udzielającego zamówienia co do jej prawdziwości.

 4. Poprawki mogą być dokonywane tylko poprzez przekreślenie błędnego zapisu, umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem osoby uprawnionej do dokonania korekty Przyjmującego zamówienie lub upoważnionego pełnomocnika.Rozdział 4 Sposób składania ofert

§ 9.

 1. Przyjmujący zamówienie może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danego przedmiotu postępowania.

 2. Oferta powinna zawierać:

  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

  • dane o oferencie,

  • określenie warunków do realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym kwalifikacji i liczby osób udzielających świadczeń zdrowotnych,

  • proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją elementów należności,

  • proponowany czas trwania umowy.

 1. Udzielający zamówienia może żądać złożenia oferty na udostępnionym formularzu.

 

§ 10.

Oferty składa się w zamkniętych kopertach lub paczkach w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

 

§ 11.

 1. Składający ofertę osobiście, otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę złożenia.

 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie ona do Udzielającego zamówienia nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.§ 12.

 1. Przyjmujący zamówienie może uzupełnić złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Udzielający zamówienia otrzyma pisemne powiadomienie o uzupełnieniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

 2. Przyjmujący zamówienie może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Udzielający zamówienia otrzyma pisemne oświadczenie Przyjmującego zamówienie o wycofaniu oferty.

 3. W przypadku wycofania złożonej oferty, Przyjmujący zamówienie może, przed upływem terminu składania ofert, złożyć nową ofertę z zachowaniem warunków określonych w ogłoszeniu i szczegółowych warunkach konkursu.

 4. Po upływie terminu składania ofert, Przyjmujący zamówienie jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.

 5. Po upływie terminu składania ofert złożone w postępowaniu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.§ 13.

 1. W przypadku wezwania przez komisję do usunięcia braków formalnych oferty, Przyjmujący zamówienie wykonuje wskazane czynności w terminie określonym w wezwaniu.

 2. Jeżeli Przyjmujący zamówienie wykonuje wezwanie komisji poprzez przesłanie dokumentów lub oświadczeń drogą pocztową, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin określony w wezwaniu do usunięcia braków.

 

§ 14.

 1. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

 

Rozdział 5 Sposób przeprowadzania konkursu

§ 15.

 1. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.

 2. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności Przyjmujących zamówienie:

  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert,

  2. otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala które z ofert zostały zgłoszone w wymaganym terminie i spełniają warunki wymagane od oferentów, a które odrzuca.

  3. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Przyjmujących zamówienie.

 3. W części niejawnej konkursu ofert komisja:

  1. ustala, które z ofert spełniają warunki w ogłoszeniu o konkursie,

  2. odrzuca oferty zgodnie z warunkami określonymi w § 18,

  3. informuje Przyjmujących zamówienie o odrzuceniu oferty z powodów, o których mowa w pkt. powyżej,

  4. rozpatruje wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Przyjmujących zamówienie,

  5. wybiera ofertę, która zapewnia ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ich kompleksowość, dostępność oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, nie dokonuje wyboru żadnej oferty jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych.

 1. Komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia:

  1. liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej,

  2. ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

 2. Komisja ma obowiązek przeprowadzić negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent.

 

§ 16.

Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności:

 1. Parametry określone w warunkach, którymi mogą być:

  1. kwalifikacje personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,

  2. ciągłość, kompleksowość, dostępność jakość do udzielanych świadczeń, na podstawie wewnętrznej lub zewnętrznej oceny która może być potwierdzona.

 1. Cenę i liczbę oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulację kosztów.

 

§ 17.

 1. W toku postępowania komisja konkursowa może żądać od Przyjmującego zamówienie ubiegającego się o zawarcie umowy złożenia wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego postępowania.

 2. Komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia kontroli Przyjmującego zamówienie ubiegającego się o zawarcie umowy w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, a także zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez Przyjmującego zamówienie ubiegającego się o zawarcie umowy.

 

§ 18.

 1. Odrzuca się ofertę:

  1. złożoną przez oferenta po terminie;

  2. zawierającą nieprawdziwe informacje;

  3. jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;

  4. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  5. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

  6. jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną;

  1. jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz szczegółowych warunkach konkursu;

  2. złożoną przez Przyjmującego, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowanie została rozwiązana przez Udzielającego zamówienie umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie.

 1. W przypadku gdy braki o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.

 2. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

§ 19.

 1. Udzielający zamówienie unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:

  1. nie wpłynęła żadna oferta;

  2. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2,

  3. odrzucono wszystkie oferty;

  4. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Udzielający zamówienie przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu,

  5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych (pacjentów) Udzielającego zamówienie, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 1. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

 

§ 20.

 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.

 2. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert.

 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany.

 4. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu.

 

§ 21.

Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu postępowania który powinien zawierać w szczególności:

 • Oznaczenie miejsca i czasu konkursu;

 • Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

 • Liczbę zgłoszonych ofert;

 • Wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w par. 9 ust 2;

 • Wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w par. 9 ust 2 lub zgłoszonych po terminie wraz z uzasadnieniem;

 • wyjaśnienia i oświadczenia oferentów;

 • Wskazanie najkorzystniejszej dla Udzielającego zamówienie oferty lub stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz uzasadnieniem;

 • Ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;

 • Wzmiankę o odczytaniu protokołu;

 • Podpisy członków komisji.

 

Rozdział 6 Środki odwoławcze

§ 22.

 1. Przyjmującym zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez udzielającego zamówienie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych § 23 i 24.

 2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

  1. niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie;

  2. unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

§ 23.

 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Przyjmujący zamówienie może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.

 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

 

§ 24.

 1. Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Zarządu podmiotu leczniczego Udzielającego zamówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

 2. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 3. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 4. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

Rozdział 7 Postanowienia końcowe

§ 25.

 1. Z Przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert, Udzielający zamówienie zawiera umowę zgodną z wybraną przez komisję konkursową ofertą w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl